Om nieuwe ruimtelijke plannen/ontwikkelingen te kunnen realiseren, is het vaak noodzakelijk om onroerende zaken te verwerven. Helder Consultancy heeft de deskundigheid en de ervaring in huis om het proces van verwerving op een effectieve en deskundige wijze te begeleiden.

Helder Consultancy adviseert haar opdrachtgevers over de verwervingsstrategie, stelt berekeningen en/of taxatierapporten op, voert de onderhandelingen voor u uit en draagt zorg voor de schriftelijke vastlegging in contracten. Kortom, Helder Consultancy kan voor u het gehele traject van A tot Z begeleiden tot en met het notariële transport.

Bij het advies en verwerving wordt onderscheidt gemaakt tussen:

  • De verwerving op de vrije markt.
  • De minnelijke verwerving ter voorkoming van onteigening.

De verwerving op de vrije markt
Bij de verwerving op de vrije markt wordt uitsluitend de waarde van de onroerende zaak bepaald en is er geen sprake van schadeloosstellingen zoals bij aankopen op minnelijke basis.

De minnelijke verwerving
De minnelijke verwerving vindt in “het algemeen belang” plaats, ter voorkoming van
onteigening. Bij minnelijke verwerving wordt de partij volledig schadeloos gesteld,
rekening houdend met de uitgangspunten vastgelegd in de Onteigeningswet en jurisprudentie. Indien de minnelijke aankoop niet slaagt, kan Helder Consultancy de administratieve onteigeningsprocedure begeleiden ter voorbereiding op de (gerechtelijke) onteigeningsprocedure, waarbij wij werken met een gecertificeerde waardedeskundige en gespecialiseerde juridische deskundigen zullen inschakelen.