De gemeente kan op een gebied de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) vestigen waarbij zij een betere uitgangspositie verkrijgt op de grondmarkt. De wet beoogt de gemeente een middel in handen te geven om te voorkomen dat er door grondeigenaren en projectontwikkelaars wordt gespeculeerd in de aanloop naar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Om het voorkeursrecht te kunnen vestigen dient er een ruimtelijk grondslag aanwezig te zijn, bijvoorbeeld een bestemmingsplan, een inpassingsplan of een structuurvisie. De gemeente wijst het gebied aan waarop het voorkeursrecht van toepassing is en moet bij het besluit tot aanwijzing aangeven, waarom en welk voorkeursrecht wordt gevestigd.

Wanneer het voorkeursrecht definitief is gevestigd, dient de grond in principe eerst aan de gemeente te worden aangeboden. De gemeente dient dan binnen acht weken aan te geven of zij tot verwerving zal overgaan. Ziet de gemeente van de aankoop af, dan kan en mag de eigenaar de grond en/of opstallen gedurende drie jaar vrij verkopen.

Helder Consultancy kan de gemeente bij het volledige proces begeleiden en adviseren,  wel bij het vestigen van een voorkeursrecht als ook bij de behandeling van bezwaar- en beroepsschriften.

Aankoopbeleid

Indien de eigenaren van de gronden en/of opstallen, waarop het voorkeursrecht is gevestigd, te koop aanbieden bij de gemeente, dan kan Helder Consultancy de gemeente ondersteunen en adviseren betreffende het aankoopbeleid. Wij taxeren op verzoek de waarde van de aan te kopen onroerende zaken waarmee de gemeente tijdens haar onderhandelingen rekening mee dient te houden en/of voeren de onderhandelingen namens de gemeente uit.