Een zorgvuldige voorbereiding is een absolute voorwaarde voor de start van een administratieve onteigeningsprocedure.

Helder Consultancy adviseert en begeleidt u bij onderhavige procedures met een team van specialisten bestaande uit gecertificeerde waardedeskundigen/taxateurs en materie deskundige juristen.

Onteigening kan alleen plaatsvinden bij overheidshandelingen in “het algemeen belang” en kan worden ingezet bij diverse ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. ten behoeve van de volkshuisvesting, de ruimtelijke inrichting, de ontwikkeling van natuurterreinen, de aanleg van dijken, (spoor)wegen, waterlopen, drinkwatervoorzieningen, etc.) waarbij gronden, woningen en/of bedrijfsobjecten dienen te worden aangekocht.

Het belangrijkste zakelijke recht is eigendom. Het wordt in de wet gedefinieerd als het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Vanwege het belang van dit recht geeft de wet een zeer uitgebreide regeling voor de inhoud van het recht, de bevoegdheden van de eigenaar c.q. rechthebbende. Het onteigeningsinstrument van de overheid is daarom ook met veel waarborgen in de wet vastgelegd, aangezien onteigening een grote inbreuk maakt op het eigendomsrecht.

Zoals in de dagelijkse praktijk blijkt, is het ook niet altijd mogelijk om de benodigde onroerende zaken minnelijk te verwerven en kan er een administratieve procedure worden gestart, deze resulteert in een Koninklijk Besluit (KB). Hierna wordt het mogelijk een gerechtelijke onteigeningsprocedure te starten. De overheid verwerft hiermee de finale beschikking van de te onteigenen onroerende zaken, waarmee de ruimtelijke ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt.

Helder Consultancy biedt begeleiding en ondersteuning bij de gehele administratieve onteigeningsprocedure of kan maatwerk aanbieden bij de volgende werkzaamheden:

  • Het voeren van of  het ondersteunen bij de onderhandelingen betreffende
    de aan te kopen onroerende zaak op basis van een volledige schadeloosstelling
    en eventueel het schriftelijk vastleggen hiervan.
  • Het opstellen en vervaardigen van alle voor de onteigening benodigde stukken.