Planschade  advies

Planschade is schade die iemand kan lijden als gevolg van de wijziging van een bestemmingsplan, of de verlening van een ontheffing van het bestemmingsplan. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan deze schade voor vergoeding in aanmerking komen. Deze vergoeding moet door de gemeente worden vastgesteld en uitgekeerd waarbij de claims zullen worden afgewenteld op de veroorzaker.

Helder Consultancy biedt de expertise bij de aanvragen om tegemoetkoming van planschade om als onafhankelijke schadebeoordelingscommissie te adviseren of er sprake is van planschade en de eventuele hoogte van de tegemoetkoming in de planschade.

Planschaderisicoanalyse

Steeds vaker wordt door omwonenden (particulieren of bedrijven) een beroep gedaan op vergoeding van planschadeartikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Helder Consultancy analyseert de risico’s voor het ontstaan van mogelijke planschade voor gemeenten, woningbouwcorporaties en initiatiefnemers.

Helder Consultancy kan al in een vroeg stadium adviseren over de mogelijke financiële gevolgen van planschade bij een (bouw)planontwikkeling. De planschaderisicoanalyse wordt daarbij altijd opgesteld in combinatie tussen een gecertificeerde waardedeskundige/taxateur en een jurist. Hierbij wordt onderzocht of omwonenden en bedrijven een beroep zouden kunnen doen op een vergoeding van planschade en zo ja,  voor welk bedrag.

Bij de voorbereiding van een bouwproject kan vooraf bekeken worden of het plan in financiële zin iets oplevert. Om dat goed te kunnen beoordelen, kan een planschaderisicoanalyse worden opgesteld.

Nadeelcompensatie

Bedrijven en burgers kunnen door rechtmatig optreden van de overheid onevenredige schade ondervinden. Hierbij kan gedacht worden aan het tijdelijk afsluiten van een weg voor onderhoudswerkzaamheden of de aanleg van een nieuwe infrastructuur. Het correcte optreden van de overheid kan er in zulke gevallen toe leiden, als de schade voor burgers of bedrijven onevenredig groot is in vergelijking tot de schade die anderen lijden die zich in een gelijkwaardige situatie bevinden, een claim kunnen indienen, zoals bijvoorbeeld omrijdschade of omzetverlies.

Helder Consultancy kan hierbij vooraf een risicoanalyse uitvoeren en/of adviseren over de mogelijkheden om schadeclaims te voorkomen of te beperken. Het onderzoeken en beoordelen van de schadeclaims betreffende het causale verband, de voorzienbaarheid en risicoaanvaarding, de hoogte in relatie tot het normaal  maatschappelijk risico.

Vooral bij grote (infrastructurele) projecten, bijvoorbeeld de aanleg van snelwegen en spoorwegen, zijn bij de betrokken overheidsinstanties de navolgende regelingen voor nadeelcompensatie aanwezig:

• Regeling Nadeelcompensatie Rijkswaterstaat
• Regeling Nadeelcompensatie Nederlandse Spoorwegen
• Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute