Helder Consultancy beschikt over een ruime ervaring in het taxeren van gemeentelijk vastgoed en rijksvastgoed, wat voor u van belang is, zodat de waarde correct en juist wordt vastgesteld. Voor ons is elke opdracht maatwerk en wordt in nauw overleg met u afgestemd en uitgevoerd. Mede door toepassing van internationale waarderingsstandaarden (IVS/IFRS) staat een eenduidig, zorgvuldig en gemotiveerd waardeoordeel garant dat bijdraagt aan de door NBA (Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants) gewenste kwaliteit en transparantie. Er zijn uiteenlopende redenen/doeleinden om de waarde van een onroerende zaak op een objectieve, duidelijke, onafhankelijke en deskundige wijze te laten waarderen. Alle taxateurs zijn dan ook ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

Taxatierapporten voor reguliere doeleinden:

  • Wet WOZ
  • Aan- en verkoop
  • Huur- en verhuur
  • Financiering
  • Fiscaal

Une bonne corrélation dans la zone sombre ou ce médicament contient du Levitra et Cialis a obtenue le petit nom de PILULE BLEU pour bander fort. Alors il serait préférable pour vous d’envisager achat de Viagra Générique dans notre pharmacie en ligne, et nom Sildenafil le Kamagra , la substance actif Tadalafil.

Maar ook in het kader van:

  • Balanstaxatie (waardering van uw strategische grondposities)

De COVID-19 crisis kan gevolgen hebben voor de verschillende vastgoedmarkten en de grondexploitaties. Wij kunnen uw grondposities (jaarlijks) taxeren middels de residuële grondwaarde berekeningen op basis van referentietransacties/gegevens rekening houdende met de planologische omstandigheden. De onderbouwing van de waarde is hierbij belangrijk zodat met enkel een rekenkundige berekening niet kan worden volstaan.

  • Staatssteun

Er is geen sprake van steun als een verkoop plaatsvindt via een open en onvoorwaardelijke biedprocedure die voldoende openbaar is gemaakt en waarbij het hoogste of enige bod geldt. Als een verkoop tot stand komt zonder dat gebruik wordt gemaakt van de hierboven genoemde verkoopprocedure dient deze plaats te vinden tegen ten minste de marktwaarde, die door één of meer onafhankelijke gecertificeerde taxateurs is vastgesteld, op grond van algemeen aanvaarde marktindicaties en
taxatiecriteria.

  • Inbrengwaarde (Grex)


Het gaat hier primair om de inbrengwaarde van gronden als bedoeld in artikel 6.13 lid 5 Wro juncto artikel 6.2.3 Bro. Gemeenten kunnen de opbrengsten zelf schatten, al dan niet in de vorm van een prijsuitgifte beleid, of door middel van (externe) taxaties te laten bepalen. Zie artikel 6.13 lid 1 onder c sub 3 Wro en artikel 6.2.7 Bro. Voor de inbrengwaarde is van belang dat deze geschat dient te worden volgens de regels van het Onteigeningsrecht, waarbij de taxateur kan aangeven of het “enkel” gaat om de werkelijke waarde of om een volledige onteigeningstaxatie; zie art. 6.13 lid 5 Wro. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat verwerving van bebouwde percelen meestal niet zal geschieden tegen alleen de werkelijke waarde.
Bij inbrengwaarde taxaties dient er speciale aandacht te zijn voor de complexafbakening van art. 40 d Ow in relatie tot het exploitatiegebied.

  • Herbouwwaarde (Artikel 7:960 BW)

Het vaststellen van de juiste herbouwwaarde in verband met het sluiten van een verzekeringsovereenkomst van praktisch bijna alle soorten vastgoed kunnen wij voor u uitvoeren. Artikel 7:960 bepaalt dat de verzekerde er feitelijk door de uitkering van de verzekeraar financieel niet beter van mag worden. Dit is de kern van het indemniteitsbeginsel. Echter, de taxatie die op het oordeel van een of meer deskundigen berust, doorbreekt dit indemniteitsbeginsel. Het taxatierapport vormt een vaststelling(overeenkomst). D.w.z. zeggen dat het taxatierapport altijd gevolgd dient te worden door de verzekeraar.