Bij de aanleg van bijvoorbeeld kabels en/of transportleidingen, zijn de gronden vaak niet allemaal in eigendom van diegene die deze wil aanleggen. Hiervoor dient een beperkt zakelijk recht te worden gevestigd.

Veelal gaat het hierbij om transportleidingen/infrastructuur (onder- of bovengronds) van onder andere; gas, water, olie, elektriciteit, riool, kabels van telecommunicatie bedrijven, windmolens, etc.

Helder Consultancy kan hierbij voor het gehele traject haar diensten aanbieden of maatwerk oplossingen aanbieden voor haar opdrachtgevers met betrekking tot onder andere, de navolgende werkzaamheden:

 • Het voeren van gesprekken en onderhandelingen met de eigenaar,
  gerechtigden en/of gebruiker(s) van de grond.
 • Het vaststellen van de verschillende vergoedingen en schadecomponenten.
 • Het opstellen van de overeenkomst inclusief de eventuele bijzondere
  voorwaarden.
 • Het bijhouden van een logboek. Geautomatiseerde verslaglegging, tevens belangrijk voor de bewijsvoering bij de eventuele gedoogplichtprocedures).
 • Beoordelen c.q. opstellen van schadetaxaties aan grond, gebouwen en
  gewassen.
 • De begeleiding en ondersteuning bij de gedoogplichtprocedures.


Gedoogplichtprocedure

Helder Consultancy begeleidt in voorkomende gevallen de eventuele gedoogplichtprocedures indien er geen medewerking / overeenstemming wordt verkregen met de eigenaar van de grond. Door het voeren van een gedoogplichtprocedure wordt bereikt dat de eigenaar en/of gebruiker de aanleg van deze werken zal moeten gedogen.